• Ebook Phương pháp quản lý tinh gọn Lean

  Ebook Phương pháp quản lý tinh gọn Lean

  Ebook “Phương pháp quản lý tinh gọn Lean" có nội dung cơbản và hướng dẫn áp dụng” cung cấp cho các bạn, cán bộ các doanhnghiệp kiến thức cơ bản về Lean và giới thiệu một số kinh nghiệm áp dụng thực tế tại doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

   112 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Giáo trình Tổ chức lao động khoa học (Ngành: Quản trị kinh doanh) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Tổ chức lao động khoa học (Ngành: Quản trị kinh doanh) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp được biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu cho các sinh viên bậc cao đẳng nghề ngành Quản trị kinh doanh, trang bị cho sinh viên những kiến thức, hệ thống lý luận cần thiết trong việc xác định cơ cấu tổ chức, phân công lao động, tính toán lượng nguyên vật liệu...

   144 p cdxd2 28/09/2021 5 0

 • Giáo trình Kinh doanh ngoại hối (Ngành: Tài chính ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Kinh doanh ngoại hối (Ngành: Tài chính ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Kinh doanh ngoại hối gồm 6 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về Kinh doanh ngoại hối trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể: Những vấn đề cơ bản về thị trường ngoại hối; Giao dịch ngoại hối giao ngay; Giao dịch ngoại hối kỳ hạn; Giao dịch hoán đổi ngoại hối; Giao dịch tiền tệ tương lai; Giao dịch...

   126 p cdxd2 28/09/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 3: Môi trường kinh doanh thương mại" cung cấp các kiến thức về môi trường kinh doanh và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; các yếu tố hợp thành môi trường kinh doanh thương mại; biện pháp khai thác môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

   29 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 8 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 8 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 8: Quản trị vốn và chi phí trong kinh doanh thương mại" trình bày khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại; vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại; vốn cố định của doanh nghiệp thương mại; bảo toàn vốn kinh doanh trong kinh doanh...

   72 p cdxd2 28/09/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 5: Tạo nguồn, mua hàng và dự trữ trong kinh doanh thương mại" với các nội dung nguồn hàng và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh thương mại; nội dung của nghiệp vụ tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; các hình thức tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; tổ chức và quản trị...

   51 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 6: Quản trị bán hàng trong kinh doanh thương mại" để nắm chi tiết nội dung kiến thức vai trò và đặc điểm của bán hàng trong cơ chế thị trường; các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động bán hàng trong kinh doanh thương mại; quản trị bán hàng trong kinh doanh thương mại.

   30 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 2: Kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường" trình bày đặc điểm kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường; mục đích, chức năng và nhiệm vụ của kinh doanh thương mại; nội dung cơ bản của kinh doanh thương mại.

   32 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 7: Quản trị Marketing trong kinh doanh thương mại" được biên soạn với các nội dung khái niệm và vai trò của marketing; quá trình marketing trong kinh doanh thương mại; phương hướng vận dụng marketing trong kinh doanh thương mại; quản trị marketing ở doanh nghiệp thương mại.

   36 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 4 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 4 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 4: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh thương mại" với các nội dung chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; kế hoạch lưu chuyển hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; kế hoạch kinh doanh kỹ thuật tài chính của các doanh nghiệp thương mại.

   42 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 2 - TS. Vũ Thị Uyên

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 2 - TS. Vũ Thị Uyên

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 2: Phân tích công việc" giúp người học hiểu được các thông tin cần thu thập trong phân tích công việc; các kết quả của phân tích công việc và ứng dụng của nó trong các hoạt động quản trị nhân lực; các phương pháp tiến hành thu thập thông tin phục vụ cho phân tích công việc trong tổ chức; tiến trình phân tích...

   26 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân lực" cung cấp khái niệm, tầm quan trọng của quản trị nhân lực; các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực; triết lý quản trị nhân lực; sự phân chia trách nhiệm trong quản trị nhân lực; ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động quản trị nhân lực.

   33 p cdxd2 28/09/2021 3 0