• Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

  Tạp chí với các bài viết: tái cấu trúc thị trường chứng khoán, một nhu cầu bức xúc hiện nay; khủng hoảng của thời hiện đại vấn đề con người và của con người; tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Bình Dương thời kỹ 1997-2006...

   100 p cdxd2 20/09/2019 9 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 2/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 2/2013

  Một số bài viết trên tạp chí như: một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp nước sạch ở thành phố Cần Thơ; một số suy nghĩ về biến động và điều hành lãi suất hiện nay...

   84 p cdxd2 20/09/2019 11 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 4/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 4/2013

  Các nội dung của tạp chí: thực trạng giám sát ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; phân tích các phương pháp tính tải trọng sóng lên đê chắn sóng dạng tường đứng...

   140 p cdxd2 20/09/2019 9 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 3/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 3/2013

  Tạp chí với các bài viết tác động của tái cơ cấu ngành kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất lao động ở Việt Nam; một số vấn đề cần bàn về căn cứ tính thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán; vấn đề an sinh xã hội trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam...

   100 p cdxd2 20/09/2019 7 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 5/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 5/2014

  Các bài viết trên tạp chí: giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại; sự phát triển công nghiệp ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thời Pháp thuộc (1862 - 1954); ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh...

   100 p cdxd2 20/09/2019 9 0

 • Petro Vietnam Journol Vol 10/2013

  Petro Vietnam Journol Vol 10/2013

  Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in October year 2013. With the following articles: paleogene sediment complex – Geological factors impacting on ist reservoir quality an hydrocarbon potential; some comments on the possibility of Middle/Late Miocene - Pilocene stratigraphic in the centre of Nam Con Son basin; applications of the seismic attributes cube...

   85 p cdxd2 20/09/2019 11 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 02/2013

  Tạp chí Dầu khí - Số 02/2013

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 02 năm 2013. Gồm các bài viết: xây dựng mô hình số thủy động của các thân dầu trong đá móng nứt nẻ; những đặc điểm chính biến đổi thứ sinh các đá chứa trầm tích Oligocen bể Cửu Long; chiết xuất và nghiên cứu hoạt tính ức chế quá trình polymer...

   77 p cdxd2 20/09/2019 9 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 03/2013

  Tạp chí Dầu khí - Số 03/2013

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2013. Với các bài viết: nghiên cứu đặc điểm địa hóa bể Phú Khánh; giải pháp công nghệ nâng cao thu hồi dầu các mỏ ngoài khơi; lựa chọn các giải pháp đóng mới và hoàn cải các kho chứa nổi cho các mỏ khai thác dầu khí trên thềm lục địa...

   81 p cdxd2 20/09/2019 9 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 05/2013

  Tạp chí Dầu khí - Số 05/2013

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2018. Gồm các bài viết: công nghệ địa chấn quét sườn và triển vọng ứng dụng trong thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam; kết quả nghiên cứu tổng hợp và đánh giá chất lượng biopolymer scleroglucan sử dụng trong công nghiệp khai thác dầu khí;...

   81 p cdxd2 20/09/2019 9 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 07/2013

  Tạp chí Dầu khí - Số 07/2013

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 07 năm 2013. Gồm các bài viết: Tính toán độ bão hòa nước đối với lát cắt điện trở thấp ở tầng chứa Miocen dưới mỏ Tê Giác Trắng; khả năng ứng dụng màng tẩm chất lỏng ion để tách CO2 ra khỏi khí tự nhiên; thành công của tổ chức gắn...

   85 p cdxd2 20/09/2019 8 0

 • Petro Vietnam Journol Vol 06/2013

  Petro Vietnam Journol Vol 06/2013

  Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in Octorber year 2016. With the following articles:

   83 p cdxd2 20/09/2019 11 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 08/2013

  Tạp chí Dầu khí - Số 08/2013

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 08 năm 2013. Gồm các bài viết: phức hệ tầng chứa Paleogen các yếu tố địa chất tác động đến chất lượng thấm chứa và tiềm năng hydrocarbon; nghiên cứu tổng hợp dung môi sinh học từ nguyên liệu mỡ thải trên xúc tác bazơ rắn, ứng dụng hco quá trình...

   81 p cdxd2 20/09/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số