• Ebook Sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng năm 2008

  Ebook Sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng năm 2008

  Nội dung của cuốn sách diễn giải sự tương đồng kỳ lạ giữa cuộc khủng hoảng hiện tại và những sự kiện đã gây ra Đại suy thoái 1929-1933, và giải thích những phương cách để tránh khỏi thảm họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cdxd2 11/07/2018 2 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1) trình bày khái quát về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô, tổng sản phẩm và tổng thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khóa. Giáo trình được biên soạn cho những học sinh, sinh viên cao đẳng lần đầu tiên tiếp cận với kinh tế học vĩ mô.

   58 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình môn học Kinh tế học vĩ mô - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2) trình bày về tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát. Mục tiêu của cuốn sách là cung cấp cho người học những thuật ngữ, nguyên lý và các mô hình kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p cdxd2 11/07/2018 2 0

 • Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam

  Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam

  Tái cấu trúc nền kinh tế thị trường vừa phải tuân thủ các quy luật chung, vừa phải tính đến những yếu tố đặc thù. Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường Việt Nam đạt không ít thành tựu. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cấu trúc các thị trường Việt Nam hiện nay còn lạc hậu, có không ít bất cập, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển nhanh...

   10 p cdxd2 29/06/2018 5 0

 • Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam

  Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam

  Bài viết Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam đánh giá thực trạng khu vực kinh tế tư nhân thời gian gần đây và đề xuất mô hình phát triển khu vực này thời gian tới, phù hợp với quá trình xây dựng thể chế kinh tế tại VN.

   17 p cdxd2 29/06/2018 3 0

 • Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp tại Việt Nam

  Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp tại Việt Nam

  Bài viết Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp tại Việt Nam phân tích thực trạng mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp tại VN giai đoạn 2000 - 2014, từ đó, đưa ra một số kết luận và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô ở VN.

   5 p cdxd2 29/06/2018 4 0

 • Xu thế toàn cầu và giải pháp phát triển đất nước giai đoạn 2010-2025

  Xu thế toàn cầu và giải pháp phát triển đất nước giai đoạn 2010-2025

  Bài viết giới thiệu kinh tế thế giới và những vấn đề toàn cầu ở giai đoạn đầu thiên niên kỷ mới, thực trạng kinh tế và những giải pháp xây dựng đất nước theo hướng "dân giàu, nước mạnh". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cdxd2 29/06/2018 4 0

 • Mô hình trẻ trong chính sách kinh tế vĩ mô

  Mô hình trẻ trong chính sách kinh tế vĩ mô

  Bài viết "Mô hình trẻ trong chính sách kinh tế vĩ mô" gồm các phần như xây dựng mô hình và ý nghĩa độ trễ trong thực tiễn. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   9 p cdxd2 29/06/2018 3 0

 • Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  Nội dung bài viết là sự tăng trưởng ba ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp đã và đang có những tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến việc thực hiện mục tiêu này. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những hạn chế trong sự phát triển của ba ngành kinh tế này, bài viết đề xuất 6 giải pháp chủ yếu...

   11 p cdxd2 29/06/2018 4 0

 • Hướng tới nền kinh tế xanh lựa chọn chính sách cho Việt Nam

  Hướng tới nền kinh tế xanh lựa chọn chính sách cho Việt Nam

  Mời các bạn tham khảo bài viết Hướng tới nền kinh tế xanh lựa chọn chính sách cho Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về xu hướng xanh hóa nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, tại sao VN hướng đến nền kinh tế xanh? Và một số nội dung khác.

   10 p cdxd2 29/06/2018 5 0

 • Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Bài viết này xem xét vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phân tích đánh giá trên cả hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Cơ sở lý thuyết dựa vào một số nghiên cứu trước và mô hình kinh tế lượng được xây dựng dựa theo mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas. Năm biến nghiên cứu gồm tăng trưởng kinh tế (Y), độ mở kinh tế (OP), du...

   14 p cdxd2 29/06/2018 4 0

 • Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Các cuộc tranh luận tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, những thể chế nền tảng của kinh tế thị trường đã được nhận thức khá đầy đủ, tuy nhiên nỗ lực xây dựng hoặc vận dụng các thể chế này vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Nguyên nhân cơ bản là Việt Nam vẫn chưa thiết lập được một môi trường quản trị quốc gia phù hợp và...

   9 p cdxd2 29/06/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số