• Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 3: Môi trường kinh doanh thương mại" cung cấp các kiến thức về môi trường kinh doanh và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; các yếu tố hợp thành môi trường kinh doanh thương mại; biện pháp khai thác môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

   29 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 8 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 8 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 8: Quản trị vốn và chi phí trong kinh doanh thương mại" trình bày khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại; vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại; vốn cố định của doanh nghiệp thương mại; bảo toàn vốn kinh doanh trong kinh doanh...

   72 p cdxd2 28/09/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 5: Tạo nguồn, mua hàng và dự trữ trong kinh doanh thương mại" với các nội dung nguồn hàng và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh thương mại; nội dung của nghiệp vụ tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; các hình thức tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; tổ chức và quản trị...

   51 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 6: Quản trị bán hàng trong kinh doanh thương mại" để nắm chi tiết nội dung kiến thức vai trò và đặc điểm của bán hàng trong cơ chế thị trường; các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động bán hàng trong kinh doanh thương mại; quản trị bán hàng trong kinh doanh thương mại.

   30 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 2: Kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường" trình bày đặc điểm kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường; mục đích, chức năng và nhiệm vụ của kinh doanh thương mại; nội dung cơ bản của kinh doanh thương mại.

   32 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 7: Quản trị Marketing trong kinh doanh thương mại" được biên soạn với các nội dung khái niệm và vai trò của marketing; quá trình marketing trong kinh doanh thương mại; phương hướng vận dụng marketing trong kinh doanh thương mại; quản trị marketing ở doanh nghiệp thương mại.

   36 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 4 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 4 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 4: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh thương mại" với các nội dung chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; kế hoạch lưu chuyển hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; kế hoạch kinh doanh kỹ thuật tài chính của các doanh nghiệp thương mại.

   42 p cdxd2 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 2 - TS. Vũ Thị Uyên

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 2 - TS. Vũ Thị Uyên

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 2: Phân tích công việc" giúp người học hiểu được các thông tin cần thu thập trong phân tích công việc; các kết quả của phân tích công việc và ứng dụng của nó trong các hoạt động quản trị nhân lực; các phương pháp tiến hành thu thập thông tin phục vụ cho phân tích công việc trong tổ chức; tiến trình phân tích...

   26 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân lực" cung cấp khái niệm, tầm quan trọng của quản trị nhân lực; các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực; triết lý quản trị nhân lực; sự phân chia trách nhiệm trong quản trị nhân lực; ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động quản trị nhân lực.

   33 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 3 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 3 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Với mục tiêu giúp người học hiểu được khái niệm tuyển mộ, tuyển chọn; phân biệt được sự khác biệt giữa các thuật ngữ tuyển mộ, tuyển chọn và tuyển dụng nhân lực; hiểu được các nguồn và các phương pháp tuyển mộ; hiểu được quá trình tuyển chọn nhân lực và các phương pháp tuyển chọn. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản...

   19 p cdxd2 28/09/2021 2 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro" tìm hiểu được một số phương pháp nhận dạng rủi ro; trang bị những kiến thức và kỹ năng để có thể phân tích rủi ro; vận dụng được các phương pháp cơ bản để nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro trên thực tế.

   20 p cdxd2 28/09/2021 2 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Khái luận về quản trị rủi ro" để nắm chắc các kiến thức rủi ro trong kinh doanh; khái niệm và quá trình quản trị rủi ro; nguyên tắc quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   26 p cdxd2 28/09/2021 2 0