• Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 10: Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trƣng bày sản phẩm, kỹ năng thăm dò, kỹ năng thuyết phục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 8: Lập kế hoạch bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo, lập mục tiêu, lập chính sách, dự trù ngân sách xây dựng, tổ chức lực lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 1: Phân tích môi trường bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận diện đối thủ cạnh tranh, nhận diện đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, phân tích nhu cầu thị trường và nhu cầu sản phẩm thay thế, phân tích các yếu tố ảnh hưởng khác, phân tích môi trường nội bộ, xây dựng ma trận hình ảnh cạnh...

   28 p cdxd2 11/07/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 3: Phân tích sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm sản phẩm, các cấp độ của sản phẩm, phân loại sản phẩm, các thành phần cấu thành nên sản phẩm, ma trận danh mục kinh doanh BCG. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 5: Phân tích lực lượng bán hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu & ý nghĩa, phân tích lực lượng bán hàng, các lực lượng hỗ trợ khác, xây dựng lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 6: Phân tích kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu & ý nghĩa phân tích kênh phân phối, định nghĩa & chức năng, cấu trúc kênh phân phối, xây dựng kênh phân phối, quản lý kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p cdxd2 11/07/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 4: Phân tích khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu, ý nghĩa của việc phân tích khách hàng; hành vi khách hàng trong việc mua hàng; hành vi khách hàng trong việc mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 9 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 9 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 10: Triển khai bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân bổ chỉ tiêu bán hàng, tuyển dụng lực lượng bán hàng, đào tạo lực lượng bán hàng, chính sách chăm sóc nhân viên của doanh nghiệp, phối hợp hành động cùng các phòng ban khác trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 7: Thiết lập chiến lược bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận swot trong bán hàng, các chiến lược bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p cdxd2 11/07/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 11 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 11 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 11: Kiểm tra, đánh giá trong bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tiêu chuẩn đánh giá, quản trị các kết quả đánh giá, phương pháp điều chỉnh sau khi đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Mục tiêu chương 3 giúp các bạn nhận diện các yếu tố của môi trường vĩ mô tác động đến tổ chức, các yêu tố của môi trường vi mô (năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter), các chiến lược kinh doanh quốc tế trong môi trường toàn cầu.

   19 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm hoạch định, các bước hoạch định, tiến trình hoạch định chiến lược, các chiến lược cấp công ty, các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, các chiến lược cấp chức năng.

   37 p cdxd2 11/07/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số