Nghiên cứu, đánh giá trạng thái dinh dưỡng hồ chứa nước Cao Vân phục vụ cấp nước sinh hoạt

Bài viết trình bày việc đánh giá nguy cơ rủi ro do phú dưỡng nguồn nước hồ Cao Vân đối với NMN Diễn Vọng (Quảng Ninh) là một trong những nghiên cứu điển hình được triển khai trong đề tài NCKH.