Lập kế kế hoạch và tiến độ - Chuyên đề quản lý dự án xây dựng

Trường hợp gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì khi lập kế hoạch đấu thầu có thể tham khảo theo Thông tư