Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án

Quản lý giá trị thu được (tiếng Anh là Earned value management, viết tắt là ... hợp các phép đo về phạm vi, tiến độ và chi phí trong một hệ thống tích hợp duy nhất. ... là kế hoạch trước khởi công) của phần khối lượng công việc thực tế đã hoàn