Kiểm soát tiến trình dự án theo tuyến tính

“Dự án là một nỗ lực trong một thời gian ấn định vận dụng kiến thức, áp dụng kỹ năng, sử dụng các công cụ và kỹ thuật vào các họat động dự án để đưa ra một sản phẩm hàng hóa dịch vụ hay một kết qủa độc nhất nào đó”. Có nghĩa là một dự án phải có thời điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể (tiến độ, thời gian), có ngân sách ràng buộc (chi phí), có lĩnh vực phạm vi cụ thể (quy mô) và đòi hỏi kết quả thực hiện công việc phải theo yêu cầu (mục tiêu, kết quả).