Hệ số tầm quan trọng trong các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu của Việt Nam và nước ngoài

Bài báo này sẽ tóm lược các phương pháp kể đến tầm quan trọng của công trình trong thiết kế kết cấu theo các hệ thống tiêu chuẩn của Mỹ, Nga, Châu Âu và Việt Nam, từ góc độ thiết kế thực hành. từ đó rút ra một số nhận xét và kiến nghị cần lưu tâm khi soát xét hệ thống tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam.