GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, những người làm
xây dựng đang đứng trước những đòi hỏi ngày càng cao hơn để có thể nhanh chóng tiếp cận
và ứng dụng những thành tựu và công nghệ mới về kỹ thuật xây dựng trên thế giới và trong
nước.