Giáo trình Trát láng vữa

Mô đun Trát, láng vữa là mô đun được học ngay khi học xong mô đun vận chuyển vật liệu, mô đun trộn vữa. Là mô đun quan trọng trong chương trình học nghề Xây – Trát - Láng. Sau khi học xong mô đun này người học có thể biết được yêu cầu kỹ thuật của công tác trát tường, trát trần, trát trụ....và láng nền; biết trình tự các bước trong công tác trát, láng; thao tác trát, láng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn; có thái độ tỷ mỉ, cẩn thận, an toàn trong công việc.