Ebook Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam

Nội dung của ebook "Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam" trình bày nhận thức của người dân về các nguy cơ do khí hậu, rủi ro sinh kế và cách thích ứng hiện tại của địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế ven biển bền vững.