Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo

'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo' trình bày xu thế chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thế giới.