ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ KIỂM SÓAT CHI PHÍ

ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG LÀ QUÁ TRÌNH ĐO BÓC KÍCH THƯỚC TỪ BẢN VẼ VÀ ĐIỀN CHÚNG VÀO CÁC TỜ GHI KÍCH THƯỚC THEO DANH MỤC CÁC CÔNG TÁC. CÁC SỐ LIỆU NÀY SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ ĐỂ LẬP RA BẢNG TIÊN LƯỢNG THEO QUY ĐỊNH (THEO CÔNG TY DAVIS LANGDON & SEAH_ SINGAPORE)