Đề xuất hình dạng bờ mỏ phù hợp tại các mỏ than lộ thiên Việt Nam

Trên cơ sở phân tích đặc điểm tính chất đất đá bờ mỏ, các yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng, ổn định bờ mỏ, bài viết đề xuất hình dạng bờ mỏ phù hợp cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam.