Sổ tay về Tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN – Dịch vụ kỹ thuật

Nội dung của sổ tay trình bày thừa nhận lẫn nhau trong nghề nghiệp kỹ thuật; tiêu chuẩn và hành nghề của kỹ sư trong các quốc gia thành viên ASEAN; phân tích các yêu cầu về tiêu chuẩn và hành nghề; khuyến nghị thực tế và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo 'Sổ tay về Tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN – Dịch vụ kỹ thuật' để nắm chi tiết nội dung.