Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Những xu hướng mới

'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Những xu hướng mới' với các nội dung những xu hướng lớn ảnh hưởng đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các xu hướng công nghệ tương lai; xu hướng chính sách khoa học và đổi mới quốc gia; tương lai của các hệ thống khoa học; khoa học và công nghệ ở một số quốc gia.