Ebook Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai: Phần 1

Nhằm cung cấp một công cụ hiệu quả cho việc tìm hiểu và vận dụng pháp luật trong thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn "Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai". Phần 1 sẽ trình bày các nội dung chính sau: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.