Ebook Các công trình khoa học và công nghệ đạt kết quả nổi bật: Phần 1 - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ebook Các công trình khoa học và công nghệ đạt kết quả nổi bật giới thiệu tóm tắt các đề tài, dự án khoa học công nghệ đạt kết quả nổi bật thực hiện trong thời gian 1996-2000 của các đại học, các trường đại học, các viện và trung tâm khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, kể cả các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Phần 1 tài liệu gồm các công trình khoa học và công nghệ trên về khoa học giáo dục, nghiên cứu cơ bản, khoa học xã hội, tự nhiên và nông nghiệp.