• Bài giảng Quản lý chất thải y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Quản lý chất thải y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Quản lý chất thải y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày nội dung về phân loại, thu gom CTRYT tại khoa/phòng, quy định về phương tiện thu gom, lưu giữ CTRYT và khử khuẩn để dùng lại, thu gom, vận chuyển CTRYT trong nội bộ, lưu giữ CTRYT tại cơ sở y tế, vận chuyển CTRYT ra ngoài cơ sở y tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p cdxd2 30/10/2018 11 0

 • Bài giảng Hệ thống cấp nước công cộng - Phần 3: Nhận dạng mối nguy/sự kiện nguy hại, đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát hiện có

  Bài giảng Hệ thống cấp nước công cộng - Phần 3: Nhận dạng mối nguy/sự kiện nguy hại, đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát hiện có

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận dạng mối nguy/sự kiện nguy hại, đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát hiện có, sáu bước khi xây dựng KHCNAT cho các hệ thống cấp nước nông thôn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

   35 p cdxd2 21/05/2018 21 1

 • Bài giảng Hệ thống cấp nước công cộng - Phần 1: Hệ thống cấp nước cho vùng nông thôn Việt

  Bài giảng Hệ thống cấp nước công cộng - Phần 1: Hệ thống cấp nước cho vùng nông thôn Việt

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống cấp nước cho vùng nông thôn Việt, chất lượng nước và tính chất an toàn cho người sử dụng, đặc trưng chất lượng nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   23 p cdxd2 21/05/2018 33 1

 • Bài giảng Hệ thống cấp nước công cộng - Phần 2: Mô tả hệ thống cấp nước cộng đồng

  Bài giảng Hệ thống cấp nước công cộng - Phần 2: Mô tả hệ thống cấp nước cộng đồng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô tả hệ thống cấp nước để làm rõ những tác động liên quan đến sức khỏe của cộng đồng, bản đồ cấp nước - nguồn thông tin quý báu cho biết những rủi ro tiềm ẩn từ cấp nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học...

   18 p cdxd2 21/05/2018 31 1

 • Bài giảng Hệ thống cấp nước công cộng - Phần 4: Phát triển và áp dụng kế hoạch cải thiện dần từng bước

  Bài giảng Hệ thống cấp nước công cộng - Phần 4: Phát triển và áp dụng kế hoạch cải thiện dần từng bước

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển và áp dụng kế hoạch cải thiện dần từng bước, rà soát các mục tiêu để kiểm soát các rủi ro đáng kể sau khi đánh giá lại rủi ro,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   23 p cdxd2 21/05/2018 24 1

 • Bài giảng Điện công nghiệp – Khí cụ điện hạ áp

  Bài giảng Điện công nghiệp – Khí cụ điện hạ áp

  Nội dung "Bài giảng Điện công nghiệp – Khí cụ điện hạ áp" nhằm giúp bạn phân loại khí cụ điện, tìm hiểu sự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ điện, tìm hiểu một số khí cụ điện hạ áp thông dụng.

   21 p cdxd2 11/04/2018 22 1

 • Lecture Chapter 5: Testing vocabulary

  Lecture Chapter 5: Testing vocabulary

  Lecture Chapter 5: Testing vocabulary presented Choose the word which is nearest in the meaning to the word in italics The stem is replaced by the picture. The stem consists of a definition. The stem consists of a lexical item (choose the best synonym or definition) The stem consists of a sentence.

   13 p cdxd2 11/04/2018 25 1

 • Lecture Chapter 8: How to teach writing

  Lecture Chapter 8: How to teach writing

  Lecture Chapter 8: How to teach writing presented content: Reasons for teaching writing, kinds of writingtasks, writing sequences, how to correct writing.

   9 p cdxd2 11/04/2018 26 1

 • Lecture Chapter 4: How to describe learning & teaching

  Lecture Chapter 4: How to describe learning & teaching

  Lecture Chapter 4: How to describe learning & teaching presented content: Concepts about language learning & teaching, elements for successful language learning in the classroom, ESA in different lesson sequences, what teaching models have influenced current teaching practice.

   12 p cdxd2 11/04/2018 21 1

 • Lecture Chapter 1: Introduction to language testing

  Lecture Chapter 1: Introduction to language testing

  Lecture Chapter 1: Introduction to language testing presented testing & Teaching: closely related Tests: - devices to reinforce learning & motivate Ss - means of assessing Ss’ lang. performance Tests focusing on daily communication useful effects on learning Good communicative tests + effects: learning, teaching & learning habits

   10 p cdxd2 11/04/2018 26 1

 • Lecture Chapter 2: Approaches to language testing

  Lecture Chapter 2: Approaches to language testing

  Lecture Chapter 2: Approaches to language testing presented Language tests are chronologically classified according to four main approaches: (1) the essay translation approach; (2) the structuralist approach; (3) the integrative approach; and (4) the communicative.

   14 p cdxd2 11/04/2018 22 1

 • Lecture Chapter 3: Objective testing

  Lecture Chapter 3: Objective testing

  Chapter 3 Objective testing: Subjective & Objective term the scoring methods All tests subjectively constructed by the test writer Objective tests: only one correct answer, scored mechanically by computer, responsible for testing a large number of candidates.

   16 p cdxd2 11/04/2018 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số